Скорошно национално количествено изследване на маркетингова агенция BluePoint, проведено през януари 2021 г. по поръчка на TELUS International Bulgaria, показва, че пазарът на труда в България продължава да бъде динамичен. Около 70% от анкетираните споделят, че става все по-трудно човек да намери и да започне работа. А една трета от анкетираните посочват и наличието на предразсъдъци, като на 30% от респондентите им се е налагало да скрият външен белег, етническа принадлежност, сексуална ориентация или друго поради страх от неприемане.

Снимка 528036

Източник: TELUS International Bulgaria

Толерантността към "различните хора" на национално ниво все още не е толкова широко застъпена - само 2.3% смятат, че българите сме изключително толерантни, докато 49.5% твърдят, че обществото спада в графа "по-скоро нетолерантни". Що се отнася до усещането колко толерантни са работодателите у нас, 34% споделят виждането, че те не са "отворени" към различията в кандидатите за работа.

Въпреки положителната тенденция, която в голяма степен се дължи на навлизането на все по-големи компании у нас, прилагащи "политика на толерантност/приемане", резултатите посочват, че има път, който предстои да бъде изминат. Проучването проследява и кои според потребителите са неприемливите въпроси по време на интервю за работа. Сексуална ориентация - 73.3% и цвят на кожата - 69.3% са следвани от религиозна принадлежност - 57%, планове за деца - 55%, и етническа принадлежност - 46%.

Освен на национално ниво, темите за предразсъдъците и приемането бяха проучени и сред служителите на TELUS International Bulgaria. В анонимно изследване над 83% от служителите на компанията споделят, че никога не са усещали нетолерантност. Това се подкрепя и от факта, че 98.7% от тях смятат, че компанията попада в категориите "изключително толерантни" и "по-скоро толерантни" работодатели на българския пазар.

Вярвайки, че когато служителите се чувстват приемани на работното място, те запазват висока мотивация за развитие с пряк ефект върху бизнеса, TELUS International Bulgaria стартира национална кампания "Бъди себе си". Тя цели да започне диалог за преодоляване на предразсъдъците в процеса на кандидатстване за работа и се подкрепя от редица известни личности, сред които Влади Ампов-Графа и Прея.

Като първа стъпка компанията представи част на корпоративните политики по наемане, които гарантират, че процесът по назначаване на нови служители е фокусиран изцяло върху професионалните качества на кандидата. Първата стъпка е изцяло онлайн - независим и обективен тест за оценка на нивото на владеене на чужд език и технически умения, едва след който се преминава към интервю на живо. За да се гарантира обективността, на кандидатите за работа в TELUS International не се задават въпроси от личен характер. Ставайки вече част от компанията, тя подкрепя тяхното развитие чрез структуриран план за израстване и надграждане на уменията на всеки служител спрямо индивидуалните му качества, знания и предпочитания.